Liczebniki zbiorowe scenariusz

Pobierz

1.W liczebnikach zbiorowych wielowyrazowych odmieniają się człony oznaczające dziesiątki i jedności.. E-ćwiczenia - zestaw do tematu dostępny pod linkiem na końcu lekcji: Zobacz materiały dodatkowe.. , np. pięć1.. Części mowy - liczebnik"Z językiem polskim każdego dnia" (poziom A2 z elementami B1): Materiał powstał w ramach projektu Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce" współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.swoją wiedzę na temat liczebników.. Kupiłam trzy długopisy w sklepie obok.. Odmieniają wybrane liczebniki przez przypadki, wypełniają teksty z lukami, gdzie muszą wpisać liczebniki oraz wypisują ze związkówLiczebniki zbiorowe - posługujemy się nimi przy określaniu liczby osób niedorosłych, różnej płci i przy rzeczownikach, które nie posiadają liczby pojedynczej, odmieniają się tylko przez przypadki: istoty niedorosłe.. Wprowadzenie.. Stawiamy kropkę zawsze wtedy, kiedy chcemy wskazać, że cyfra/liczba użyta w zdaniu nie jest liczebnikiem głównym.. cztery, czwarty, jedenasty, dziesiąta, trzydziesty trzeci, osiem,siódmy, dziewięć, sto, dwieście dwadzieścia dwa, sto pierwszy,trzysta drugi, jeden, czterdzieste czwarte, ósma, milion,milionowy, dwunaste, pierwszy, setny, pięćdziesiąta szósta, sześćdziesiąt pięć, sto dwudziesty trzeci, sto dwa, trzyĆwiczenia - liczebniki 1..

Liczebniki zbiorowe Brakujące słowo.

Na najbliższej naszej lekcji online powtórzymy wszystkie te wiadomości i sprawdzimy poprawność rozwiązanych ćwiczeń.. LA KLASY 6 SZKOŁY POSTAWOW J. Temat: One dwie, nas troje, a jeden cel - liczebników podboje!. Pisownia "nie" z rzeczownikami Temat 17.. MoŜesz mi pomóc w rozwiązaniu krzyŜówki?. Czas na uporządkowanie wiedzy.. Podsumuję i uporządkuję podstawowe informacje na temat liczebnika.. Czas trwania: 2 x 45 minut Cel główny: poznanie rodzajów liczebników Cele szczegółowe: Uczeń: - potrafi wskazać liczebnik w tekście, - rozpoznaje liczebniki główne, porządkowe, ułamkowe, zbiorowe i nieokreślone, - .Scenariusz lekcji z języka polskiego w klasie pi ątej.. rzeczowniki bez liczby.. Julian Tuwim "Dwa wiatry" Temat 18. pojedynczej.kolorowe kartony do odgadywania liczebników.. Zacznij od znanej już ci gry " rety, krety!".. "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza, czyli uczta dźwięków Temat 20.. Części mowy - rzeczownik Temat 16.. Do tego czasu utrwalaj sobie materiał.. i sprawdzenie, czy potrafisz ją wykorzystać w praktyce.. Pisownia - em, en, om, on, ą i ę. Agnieszka Frączek, Malarz szalony.. Niektóre liczebniki (np. główne) odmieniają się przez przypadki i rodzaje, jednak zjawisko to uzależnione jest od typu liczebnika.. Powitanie.. Przykłady - W biegu niepodległości wystartowało tysiąc czterysta trzydzieścioro troje uczniów..

Poznam liczebniki zbiorowe.

Części mowy - przymiotnik Temat 19.. Podanie tematu lekcji.. Utrwalanie wiedzy - ćwiczenia.Liczba wyników dla zapytania 'liczebniki główne zbiorowe': 1397.. Mam nadzieję, że po dzisiejszej lekcji nie będziecie mieć żadnych trudności z ich wykorzystywaniem w codziennej mowie 1.. To zróżnicowanie doskonale widać to na przykładzie, w którym użyjemy tego samego zestawu słów:• główne - jeden, pięć, sto, tysiąc, • porządkowe - pierwszy, piąty, siódmy, setny, • zbiorowe - dwoje, troje, pięcioro, dziesięcioro, Liczebniki - jedni, dwaj, dwóch, obaj, obydwaj, obydwóch (obydwu), trzej, trzech, czterej, czterech - łączą się z rzeczownikami męskoosobowymi: dwaj panowie poszli, dwóch panów poszło;Liczebniki 1.. Uczniu, za Tobą cykl lekcji na temat różnych typów liczebników.. Lekcja powtórzeniowa podstawowa, główne, ucznia, ćwiczenia, język, lekcji, Szkoła, porządkowe, przypadki, pracy, zbiorowe, klasy, polskiliczebnik, karty, Polski, ułamkowe, scenariusze Colours and me.. Liczebniki - główne (dwa, osiem, sto) - porządkowe (pierwszy, drugi) - ułamkowe (pół, półtora)Poradnia Językowa PWN - kompendium wiedzy językowej w postaci pytań i odpowiedzi znanych ekspertów: pisownia, gramatyka, składnia, wymowa.Przyporządkuj liczebniki do odpowiedniej grupy.. Liczebnik może być w zdaniu także:a) podmiotem np.- Na zegarze dochodziła ósma.-Dla mnie szczęśliwe jest tylko siedem..

c) orzecznikiem w ...Spotkanie z liczebnikiem.

Wyjaśnij ustnie znaczenie powstałych związków wyrazowych.. Na torcie były .3 świeczki.. Przećwiczę poprawne stosowanie różnych typów liczebników.. liczebnikiem zbiorowym B. liczebnikiem porządkowym C. liczebnikiem mnożnym D. żadna z tych możliwości.. óźniej zagraj w "rzebij balon"- zobaczysz, czy potrafisz przypisać właściwy przykład do typu liczebnika.. alej w grze "ilionerzy" przetestujesz swoją wiedzę teoretyczną na temat liczebników.Na blogu zebrałam dla Ciebie wszystkie niezbędne wiadomości o poszczególnych odmiennych częściach mowy - tak, żebyś nie musiał/nie musiała ich szukać w internecie.. Temat: Podział liczebników ze względu na ich budowę i znaczenie.. Przebieg zajęć 1.. Wprowadzenie nazw kolorów, utrwalenie znajomości liczebników 1 - 10Ziemia jako ziarnko maku (Czesław Miłosz "Przypowieść o maku") Temat 14.. Liczebniki 1 - 10.. Uczniowie - rozwiązują zadania w parach i pracują z całą klasą.. Przedstawienie celów lekcji.. SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIGO.. pierwsze, pięciu, pięć, pierwszą, jedną, stu, trzy, dziewięć, dziesiąte, czworo, cztery, dziesięć, trzecie, piąte, stoNauczyciel - rozwiązuje z uczniami ćwiczenia utrwalające wiedzę o liczebniku, jego podziale na: l. główne, porządkowe, ułamkowe i zbiorowe.. Brakuje mi jeszcze .5 haseł.- zbiorowe: sześcioro, siedmioro, trzynaściorga Liczebniki zbiorowe odnoszą się do: a) istot różnej płci np.: dwoje ludzi siedziało na ławce, b) dzieci i zwierząt, np. troje dzieci c) przedmiotów używanych tylko w liczbie mnogiej, np. dwoje skrzypiec Liczebniki mają zróżnicowaną odmianę.Temat: Odmiana liczebników głównych, porządkowych, ułamkowych i zbiorowych..

Popraw podane zdania Nauczę się poprawnie stosować liczebniki zbiorowe.

W zdaniu najczęściej pełni funkcję przydawki np. Dwa autobusy odjechały mi sprzed nosa.. Czas trwania: 45 min.. - tysiąc czterysta trzydzieścioro troje uczniów - tysiąc czterysta trzydzieściorgu trzem uczniomDodanie kropki po cyfrze lub liczbie jednoznacznie wskazuje na to, że mieliśmy na myśli liczebnik porządkowy.. Klasa 5, temat: Zakręty ortografii.. osoby różnej płci.. E-podręcznik Jutro pójdę w świat.. Dopełnienie - powtórzenie Temat 15.. Przypomnienie wiadomości na temat liczebników (wykres, rozdanie notatek).. Cele edukacyjne: poznanie liczebników, podział wg przynale żności do różnych grup, używanie liczebników w związkach z rzeczownikami, Cele operacyjne: - uczeń znajduje liczebniki w tekście, - potrafi .Uzupełnij powiedzenia, wstawiając odpowiednie liczebniki.. ( temat na dwie jednostki lekcyjne) Dla przypomnienia: liczebnik to odmienna część mowy i wyróżniamy cztery podstawowe jego rodzaje, tj. -główny - oznacza liczbę kogoś lub czegoś i odpowiada na pytanie: ile?. · zbiorowe - dwoje, troje, czworo, pięcioro, sześcioro, siedmioro, ośmioro, dziewięcioro .Materiały dla nauczycieli.. Uczniu, liczebniki zbiorowe to typ liczebników, który sprawia przeciętnemu użytkownikowi języka polskiego najwięcej problemów.. W zeszłym tygodniu byliśmy na .2 koncertach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt