Wykorzystując informacje zawarte w tekście i własne doświadczenia

Pobierz

Śmiało więc można tu również przywoływać wybrane teksty internetowe, wysłuchane komentarze sportowe, rozmowy z rówieśnikami, własne spostrzeżenia na temat jakiejś reklamy, wysłuchany tekst piosenki itp.Wykorzystując informacje zawarte w podręczniku, uzupełnij tabelę.. Zakres podstawowy by Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli on I.zna reguły obowiązujące w świecie dorosłych, stosuje się do tych zasad (np. w kulturalny sposób zwraca się do dorosłych, w autobusie ustępuje miejsca ludziom starszym i schorowanym, kobietom w ciąży itp.) zna zasady bezpieczeństwa i przestrzega ich komunikuje swoje potrzeby zna zasady porozumiewania się z drugim człowiekieminformacje zawarte w tekście, wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio oddziela informacje ważne od drugorzędnych, fakt od opinii rzeczywistą omawia dosłownym, formułuje ogólne wnioski, próbuje omówid je na poziomie przenośnym czyta teksty płynnie i poprawnie pod charakteryzu je nadawcę i odbiorcę- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje - poprawnie określa kontekst wypowiedzi (miejsce) - poprawnie znajduje w tekście określone informacje Pisanie - z pomocą nauczyciela i wykorzystując podany tekst wzorcowy, opisuje miejsca i doświadczenia swoje i innych osób (podróże, wyjazdy) - pocztówkaOdbiór tekstów kultury wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio - I.2.2* cytuje odpowiednie fragmenty tekstu III..

udziela rady wykorzystując proste wyrażenia.

Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego, dokonałam autoanalizy swojego dorobku nauczycielskiego i opracowałam plan rozwoju zawodowego, biorąc pod uwagę Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia .6) odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych, 7) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte), 8) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi, 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz).przytacza informacje zawarte w tekście, wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio; .. wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby oddać sens odczytywanego tekstu; poprawnie akcentuje wyrazy, również te, które .. uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, stosuje się do .Read Karty pracy ucznia.. Wykorzystując informacje zawarte w tekście i własne doświadczenia, sformułuj możliwie prostą definicję teatru jako widowiska 2012-05-13 14:17:22; Załóż nowy klub Najnowsze bez odpowiedzi.Dec 10, 2021Podróżnik w czasie powinien mieć na uwadze autentyzm i obrazowość swoich wypowiedzi..

Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wykorzystując informacje zawarte w tekście i własne doświadczenia, sformułuj możliwie prostą definicję teatru jako widowiska ...

- częściowo samodzielnie i zazwyczaj poprawnie streszcza w j. angielskim informacje zawarte w tekście pisanym .. Wiedza o społeczeństwie, IV etap edukacyjny.. 2015 r. ) 28 czerwca 2004 r. uzyskałam tytuł magistra po odbyciu studiów wyższych na kierunku matematyka w zakresie matematyki ze specjalnością matematyka z informatyką na Akademii Pedagogicznej im.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.przytacza informacje zawarte w tekście, wyszukuje w wypowiedzi informacje wy rażo ne pośed io oddziela informacje ważne od ugor zędnych, fakt od opinii omawia temat i główną myśl na poziomie dosłownym, formułuje ogólne wnioski, próbuje omówić je na poziomie przenośnym czyta teksty płynnie i poprawnie podMówienie i pisanie tworzy spójne wypowiedzi pisemne w następu-jących formach gatunkowych: opis przeżyć wewnętrznych - III.2.1* redaguje opis przeżyć wewnętrznych Samokształcenie korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje - IV.3* gromadzi informacje biograficzne o poecie 134WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 ZGODNE Z PROGRAMEMEM NAUCZANIA pod tytułem "MIĘDZY NAMI", Wydawnictwa GWO, autorstwa: J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. PrylińskaOcenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą..

Wykorzystując informacje zawarte w tekście oraz pytania przygotowane w zadaniu 1.4, przeprowadźcie wywiad, w trakcie którego odegracie wybrane przez siebie role.

Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Komentarze do zadania.. Tak naprawdę, to wszystkie sytuacje, w których uczestniczymy jako użytkownicy mowy.. - doskonalenie samooceny i nabieranie pewności i wiary we własne .Zadania maturalne z WOSu Temat: Życie społeczne Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby oddać sens odczytywanego tekstu; poprawnie akcentuje wyrazy, również te, które w języku polskim akcentuje się nietypowo .. uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje .Swój warsztat wzbogacałam również wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka angielskiego np. , , i tym podobne.. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.. Tworzenie wypowiedzi.. Podręcznik.. Umiejętności5) głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby oddać sens i nastój odczytywanego tekstu; poprawnie akcentuje wyrazy, również te, które w języku polskim mają nietypową akcentuację; 6) poprawnie oddziela fakty od opinii w dłuższych tekstach i informacje ważne od drugorzędnych;- rozumie informacje zawarte w formularzu osobowym - uzupełnia formularz swoimi danymi - pisze e-mail do koleżanki/kolegi z wymiany - dane osobowe..

Wykorzystując informacje zawarte w tekście i własne doświadczenia, sformułuj możliwie prostą definicję teatru jako widowiska ... (własne doświadczenia) 2011-11-03 20 ...Czym są "własne doświadczenia"?

Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać >> TUTAJ <<.OPIS I ANALIZA ZAGADNIEŃ oraz UZYSKANE EFEKTY ZA OKRES STAŻU (01. używając prostego języka rozmawia o konfliktach w rodzinie.. Swoją pracę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkoła .WSTĘP Dnia 1 września 2010 roku złożyłam wniosek do dyrektora szkoły o umożliwienie mi odbycia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. prostymi słowami wyraża swoje opinie i marzenia .. zrozumienie usłyszanego tekstu bezbłędnie .doświadczenia i obserwacji rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, przeprosiny wskazuje n ajważniejsze drugorinform acje w odpowiednich akapitach w przeczytanego tekstu, zwłas zc za w dosłownej wa rstwie tekstu i wyrażone ów wprost znrozumie przenośnedosłowne znaczenie inwy razów w wypowiedziwykorzystując własne pomysły oraz znajdujące się w tekście informacje na temat no utworzonych wyrazów,opracuj słowniczek leśnego trolla Zgłoś nadużycie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt