Pnt-02/u sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług

Pobierz

H-01/S Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej .. PNT-02/U Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług.. grafika .1 PNT-02 - Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle, PNT-02/u - Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług.. Załącznik nr 1 do formularza PNT-01/s za 2016 rok.. Sprawozdanie finansowe lub właściwe jego elementy.. Przydatne linki:- PNT-01/s - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych dodaje się wzory formularzy: - - PNT-02 - sprawozdanie o innowacjach w przemyśle, - - PNT-02/u - sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług, - SG-01 - statystyka gminy: środki trwałe dodaje się wzory formularzy: Cechy organizacyjno-prawne.. Podręcznik Oslo.. Urząd Statystyczny w Szczecinie .. 5 weryfikację uogólnionych, poprawnych danych pod kątem ich reprezentatywności na poziomie agregacji niższym niż Polska ogółem,PNT-02/u — Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług za lata… (z lat 2007—2012), GUS Pomiar działalności naukowej i technicznej.. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, wydanie trzecie101) PNT-01/s - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych; 102) PNT-02 - sprawozdanie o innowacjach w przemyśle; 103) PNT-02/u - sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług; 104) PNT-05 - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii;Raz w roku do 5 marca 2019 r. za rok 2018 r.; obowiązkowe: dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy GUS Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych; Cechy grup przedsiębiorstw..

PNT-02/u Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług.

Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PNT-02/u Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług za rok 2009 Portal sprawozdawczy GUS Urząd Statystyczny 70-530 Szczecin ul. Matejki 22PNT-02/u - sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług, - PNT-06 - sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach dodaje się wzory formularzy: - PS-01 - sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego, - PS-02 - sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej, -W celu zapewnienia porównywalności i adekwatności danych do wyników innych badań dot.. Załącznik nr 2 do formularza PNT-01/s za 2016 rok.. ~gębała 2017-02-21 .PNT-01/s.. Nie były one bowiem ak- tywne innowacyjnie oraz nie wprowadziły innowacji organizacyjnych ani marketingowych.PNT-02/u Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług grafika PNT-05 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii grafika PNT-06 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach grafika ZD-2 Sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,DNU-K Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług..

Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług.

2019: 1.43.17: 1 .Portal sprawozdawczy GUS PNT-02/u GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY,al.. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PNT-02/u Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług Portal sprawozdawczy GUS Urząd Statystyczny w Szczecinie ul. Matejki 22 70-530 SzczecinPrace naukowo - badawcze podjęte w Waszym przedsiębiorstwie w celu stworzenia nowej wiedzy lub rozwiązania problemów naukowych bądź technicznych (w tym opracowywanie i udoskonalanie oprogramowania spełniające to kryterium).. Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych.. Liczba podmiotów wytypowanych do badania wyniosła 11786, z których 6356 złożyło sprawozdanie.PNT-02/u - sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, b) po wzorze formularza SP-3 - sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw dodaje się wzory formularzy: - SSI-01 - sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach,Najpierw, ze Sprawozdania o innowacjach w przemyśle za lata 2014-2016(formularz PNT-02) oraz Sprawozdania o innowacjach w sektorze usług za lata 2014-2016(PNT-02/u), wyodręb- niono przedsiębiorstwa, które określono mianem nieinnowacyjnych..

Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle.

102) PNT-02 - sprawozdanie o innowacjach w przemyśle; 103) PNT-02/u - sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług; 104) PNT-05 - sprawozdanie o działalności badawczej .Niniejsze badanie adresowane było do podmiotów, które w swoich sprawozdaniach (PNT- 02, czy PNT-02/u), w badanym przedziale czasu, nie wykazały żadnych innowacji, ani prac trwających nad nimi (w tym prac przerwanych, czy zaniechanych).. Sprawozdania o .zostały nim objęte przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 z siedzibą na terenie województwa zachodniopomorskiego, które: nie złożyły sprawozdań pnt-02 - sprawozdanie o innowacjach w przemyśle lub pnt-02/u - sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług za lata 2012-2014, złożyły wymienione sprawozdania, lecz nie wykazały żadnej …"110a) PNT-02 - sprawozdanie o innowacjach w przemyśle; 110b) PNT-02/u - sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług;"; 2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: a) wzory formularzy: - G-02b - sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej, - G-02g - sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i .d) PNT-01/s - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych, e) PNT-02 - sprawozdanie o innowacjach w przemyśle, f) PNT-02/u - sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług, g) PNT-05 - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii,PNT-02/u Sprawozdanie o innowacjach w sektorze us³ug za lata 2006 - 2008 Portal sprawozdawczy GUS Urz¹d Statystyczny 70-530 Szczecin ul. Matejki 22 Numer identyfikacyjny - REGON Przekazaæ/wys³aæ w terminie do dnia 1 marca 2009 r. Symbol wg PKD 2004 podstawowego rodzaju dzia³alnoœci z zaœwiadczenia o numerze .d) PNT-01/s - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych, e) PNT-02 - sprawozdanie o innowacjach w przemyśle, f) PNT-02/u - sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług, g) PNT-05 - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii,PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle ..

Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług za lata 2012-2014, Warszawa.

ul. Matejki 22 .. (wiersze 02+03+04+08+09+10+13) 01.. Portal sprawozdawczy GUS .. Zwykłego zamawiania prac u wykonawców zewnętrznych, bez aktywnego współudziału w ich realizacji, nie należy uważać .PNT-02/u: Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług: 2019: 1.43.13: 1 raz w roku: raz w roku do 5 marca 2020 r. z danymi za rok 2019: 20-01-2020: 14-02-2020: Joanna Piotrowska Urszula Orzechowska Aneta Malesza: PNT-05: Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii w jednostkach naukowych.. Dane identyfikacyjne.PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle PNT-02/u Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług POIR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój POPW Program Operacyjny Polska Wschodnia PSM Propensity Score Matching RPO Regionalne Programy Operacyjne SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej .W sprawozdaniach o innowacjach w przemyśle (PNT-02) i sektorze usług (PNT-02/u) operuje się uboższą gamą przeszkód działalności innowacyjnej przedsiębiorstw niż w przypadku zaleceń Oslo Manual 2005.. Portal sprawozdawczy GUS Urząd Statystyczny w Szczecinie ul. Matejki 22: 70-530 Szczecin: Numer identyfikacyjny − REGON; za lata 2016-2018; Termin przekazania: do dnia 05 marca 2019 r. .. Jeśli tak w pytaniu w1a, to czy przedsiębiorstwo prowadziło prace B+R w sposób: 1.o innowacjach w sektorze usług ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt